Mantracourt (CZ)

Bezdrátové sít? sníma??, zesilova?e pro silom?ry a ukazatele

Spole?nost Mantracourt Electronics Ltd postupn? upevnila svou pozici sv?tové jedni?ky v oblasti pou�ívání mikroelektroniky v pr?myslovém m??ení a poskytovatele klí?ových technologií mezinárodním výrobc?m OEM ?idel.

Mantracourt navrhuje a vyrábí širokou ?adu speciálních m??icích produkt? pro celou ?adu pr?myslových odv?tví po celém sv?t?.

 

M??icí technika je navr�ena pro silom?ry, tenzometry, sníma?e tlaku, transduktory to?ivého momentu, sníma?e pr?toku, sníma?e teploty, upravova?e signálu, zobrazení a ovládání prost?ednictvím analogových, digitálních a rádiových bezdrátových telemetrických technik.

Specializujeme se na miniaturní vysoce výkonné elektronické produkty, které poskytují vysokou p?esnost, výkonnost a rychlost. Naše hlavní produktová ?ada sestává z jednoduchých vnit?ních zesilova?? pro silom?ry, upravova?? analogového signálu, digitálních ukazatel?, digitalizátor? pro tenzometry, bezdrátových telemetrických systém? a USB jednotek pro získávání dat.

Mantracourt provozuje globální sí? technické partnerské distribuce, díky ?emu� je ideální volbou pro spole?nosti v ?eské republice hledající specializované m??icí produkty.

Klikn?te zde pro p?ehled technických partner? ve vaší oblasti

Odborné znalosti v oblasti návrhu a výroby

Spole?nost Mantracourt byla v roce 1974 zalo�ena s jasným cílem stát se sv?tovou jedni?kou ve vyu�ívání mikroelektroniky v pr?myslovém m??ení. Spole?nost Mantracourt, sídlící v jihozápadní Anglii ve Spojeném království, zaznamenala solidní r?st a stala se sv?tovou jedni?kou v oblasti bezdrátových sítí sníma??, zesilova?? pro silom?ry, tíhom?r? a USB p?evodník? pro silom?ry.

Všechny naše produkty spole?nost Mantracourt navrhuje a vyrábí ve Spojeném království. Náš automatizovaný výrobní závod vyrábí vysoce kvalitní a spolehlivé a odolné produkty s dlouhou �ivotností.

Dedikovaný návrh a výroba

Spole?nost Mantracourt má ve Spojeném království pevn? vybudovanou pozici poskytovatele technologií mnoha velkým výrobc?m OEM sníma?? po celém sv?t?. S produktovou ?adou sestávající z více ne� 1 000 návrh? a m??icích technologií v?etn? produkt? m??ení hmotnosti, tenzometr?, silom?r?, produkt? pro m??ení síly, teploty, tlaku, nap?tí, proudu, potenciometr?, produkt? pro m??ení intenzity, pr?toku, LVDT, posunutí, náklonu, vibrací a utahovacího momentu v analogových, digitálních nebo bezdrátových sítích sníma??.

Neustálý pokrok

Tým specialist? a in�enýr? spole?nosti Mantracourt neustále vyvíjí produkty a technologie vyu�ívající ty nejnov?jší komponenty. Abyste m?li p?ehled o uvedení nových produkt?, novinkách a získali náhled pod pokli?ku in�enýr?, zaregistrujte se k odebírání informa?ního zpravodaje e-mailem prost?ednictvím odkaz? na levém panelu.

Distributo?i po celém sv?t?

Celosv?tová sí? partner? spole?nosti Mantracourt doká�e poskytnout technickou podporu a nasm?rovat vás ke správnému produktu, který odpovídá vašim pot?ebám ?i zamýšlenému pou�ití. Produkty jsou za obvyklých podmínek skladem s rychlým dodáním po celém sv?t?.

Globální dodavatelé sítí bezdrátových sníma?? a zesilova?? pro tenzometry

Spole?nost Mantracourt nabízí svou vlastní zna?ku inovativního rádiového bezdrátového telemetrického systému, který umo�?uje bezdrátové dálkové m??ení pomocí tenzometr?, m??idel tlaku, síly, to?ivého momentu, potenciometr?, m??idel pulzu, teploty, proudu, nap?tí a silom?r? s bezdrátovými displeji a USB PC vstupem. Mo�nosti bezdrátového dálkového sb?ru dat umo�?ují e-mailová a textová hlášení a p?ístup na server p?es webové rozhraní. Jsou nabízeny pro zesilova?e pro silom?ry, upravova?e analogového signálu, digitální ukazatele, ukazatele hmotnosti, digitální p?evodníky pro tenzometry a USB jednotky pro získávání dat ze silom?r?, v?etn? USB, RS232, 0-10 V a 4-20 mA.

OEM dodavatelé tíhom?r?

Produktová ?ada spole?nosti Mantracourt nabízí ?adu p?esných m??icích funkcí pro širokou škálu odv?tví. Zákaznická základna spo?ívá v odv?tvích vá�ení a zvedání a rozší?ila se i do mnoha dalších odv?tví, nap?. do automobilového pr?myslu, stavebního in�enýrství, stavitelství, odpadového hospodá?ství a m??ení, námo?nictví, technologie výrobních proces?, zem?d?lství, chemického pr?myslu, kulturních a zábavních akcí.

Hlavní p?ednosti a schopnosti

• Vysoce spolehlivé, extrémn? odolné produkty
• Specialisté na upravova?e signálu pro tenzometry a silom?ry
• Vysoce výkonné (24-bit?, 5 kHz) p?evodníky z analogového signálu na digitální
• SMD o vysoké hustot? pro miniaturní produkty
• Získávání údaj? z nebezpe?ných prostor (ATEX)
• Technická podpora k produkt?m po celou dobu �ivotnosti, od zesilova?? pro silom?ry p?es USB silom?ry po sít? bezdrátových sníma??
• Standardní produktová ?ada skladem, odeslání do druhého dne

Ocen?ní a certifikace

Ocen?ní Queen's Awards

V roce 2009 se spole?nost Mantracourt stala hrdým dr�itelem ocen?ní Queen's Award for Enterprise v oblasti mezinárodního obchodu, nejvyššího vyznamenání, jeho� m?�e spole?nost ve Spojeném království dosáhnout. ?editel spole?nosti David Wilmington ocen?ní p?ijal se svým týmem p?ímo ve spole?nosti Mantracourt.
 
 

 • logo
  Utilcell s.r.o
  nam. V. Mrstika 40
  CZ-664 81
  Ostrovacice (Brno)
  Czech Republic
  Tel: 420 546 427 053

Najít partnera
e-Zpravodaj Zaregistrujte se

Mějte aktuální s naší nejnovější produkty, novinkách a akčních nabídkách